مزایای لایه نشانی کندوپاش

انواع روش های لایه نشانی

روش های مختلفی برای لایه نشانی لایه های نازک مورد استفاده قرار می گیرد. روش های لایه نشانی از فاز بخار (PVD) در فشارهای بسیار پایین صورت می گیرد از این رو این روش ها ذرات ناخواسته کمتری در لایه ایجاد می نمایند و لایه ای با کیفیت بهتری تولید می کنند. لایه نشانی از فاز بخار به چهار دسته اصلی تقسیم می شود:

  • لایه نشانی تبخیر حرارتی
  • لایه نشانی کندوپاش
  • لایه نشانی arc vapor
  • روش لایه نشانی ion plating

لایه نشانی کندوپاش روشی بسیار تطبیق پذیر است و امکان لایه نشانی مواد مختلف بر روی زیر لایه های با جنس و ابعاد متفاوت را می دهد. سیستم لایه نشانی کندوپاش امکان لایه نشانی بر روی لایه هایی است که دمای ذوب پایینی دارند را فراهم آورده و برای لایه نشانی مواد در ساخت قطعات قابل انعطاف مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند لایه نشانی پایداری بالا دارد و نرخ لایه نشانی را می توان به خوبی کنترل نمود.

هدف های (target) با درصد خلوص بالا برای سیستم های کندوپاش به آسانی در دسترس می باشند و دستگاه قابلیت اسفاده از چند عدد هدف را فراهم آورده و امکان تعویض هدف را نیز دارد. بنابر این با سیستم کندوپاش می توان انواع مختلفی از مواد، آلیاژها و ترکیبات را لایه نشانی کرد. همچنین هدف (target) کندوپاش منبعی پایدار و با دوام و ماندگاری بالا می باشد.