سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟

به صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه اتم ها روی هم انباشته و متراکم شده و لایه نازکی را تشکیل می دهند.

Article Details
سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟
Article Name
سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟
Description
به صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه اتم ها روی هم انباشته و متراکم شده و لایه نازکی را تشکیل می دهند.
Author