سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟

به صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه اتم ها روی هم انباشته و متراکم شده و لایه نازکی را تشکیل می دهند.

جزئیات مقاله
سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟
نام مقاله
سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟
توضیحات
به صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه اتم ها روی هم انباشته و متراکم شده و لایه نازکی را تشکیل می دهند.
نویسنده