1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2- پژوهشگاه شیمی
3- دانشگاه گیلان
4- دانشگاه کردستان
5- شرکت پژوهشگران نانوفناوری (باشگاه نانو)
6- دانشگاه سیستان و بلوچستان
7- شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
8- دانشگاه شهید بهشتی 3 دستگاه
9- شرکت نوآورشاد 4 دستگاه
10- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران2 دستگاه
11- دانشگاه صنعتی شریف  (دانشکده های فیزیک7 دستگاه ،برق ،متالورژی ،پژوهشکده نانو 2 دستگاه )
12- دانشگاه تربیت مدرس دانشکده برق 2 دستگاه
13- دانشگاه زنجان
14- دانشگاه ملایر
15- دانشگاه فردوسی مشهد
16- دانشگاه خوارزمی
17- دانشگاه تهران- دانشکده برق 2دستگاه
18- دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین
19- دانشگاه آزاد علوم دارویی رفسنجان
20- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
21- دانشگاه ولیعصر رفسنجان
22- دانشگاه چمران اهواز
23- دانشگاه علم و صنعت ایران
24- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
25- دانشگاه دامغان
26- دانشگاه خواجه نصیر طوسی
27- پژوهشگاه دانشهای بنیادین
28- دانشگاه شاهد
29- دانشگاه مالک اشتر 3 دستگاه
30- پژوهشگاه مواد و انرژی
31- دانشگاه امیر کبیر
32- دانشگاه کاشان
33- شرکت صاایران
34- دانشگاه یزد 2 دستگاه
35- دانشگاه الزهرا
36- دانشگاه شهید باهنر کرمان
37- دانشگاه پیام نور یزد
38- جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
39- دانشگاه صنعتی اصفهان
40- دانشگاه تهران –دانشکده متالورژی
41- دانشگاه تهران –دانشکده فیزیک 2 دستگاه
42- دانشگاه صنعتی شاهرود
43- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
44- پژوهشگاه صنعت نفت
45- دانشگاه قم
46- دانشگاه گلستان
48- دانشگاه اهواز
49- دانشگاه اصفهان
50- پژوهشکده پوششهای نانو ساختار یزد
51-پژوهشکده رنگ
52- جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

53- پژوهشسرای دانش آموزی تبریز

54 – پژوهشسرای دانش آموزی کرمان

55-پژوهشسرای دانش آموزی گراش

56-پژوهشسرای دانش آموزی بوشهر

57-پژوهشسرای دانش آموزی ملایر

58-پژوهشسرای دانش آموزی یزد

59-پژوهشسرای دانش آموزی اهواز

60-پژوهشسرای دانش آموزی کرج

61-پژوهشسرای دانش آموزی استهبان

62-پژوهشسرای دانش آموزی فسا

63-پژوهشسرای دانش آموزی خرمدره

64-پژوهشسرای دانش آموزی مراغه

65-پژوهشسرای دانش آموزی میانه

66-پژوهشسرای دانش آموزی قزوین

67-پژوهشسرای دانش آموزی اصفهان

68-پژوهشسرای دانش آموزی بابلسر

69-پژوهشسرای دانش آموزی رشت

70-پژوهشسرای دانش آموزی اراک

71-پژوهشسرای دانش آموزی مشهد

72-پژوهشسرای دانش آموزی شهرری

73-پژوهشسرای دانش آموزی بیرجند

74-پژوهشسرای دانش آموزی قم

75-پژوهشسرای دانش آموزی سلماس
76-شرکت مپنا
77-دانشگاه بابل
78- دانشگاه سهند تبریز
79- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
80- دانشگاه صنعتی اصفهان 4 دستگاه
81-دانشگاه زاهدان
82-دانشگاه یزد