بلاگ

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) یا Scanning Electron Microscope، از انواع میکروسکوپ الکترونی، روشی کارآمد و غیر مخرب برای تصویربرداری میکرو-نانو ساختارها است.

read more
اثر فشار گاز محفظه بر نرخ لایه نشانی
اثر فشار گاز محفظه بر نرخ لایه نشانی

‌‌اثر فشار گاز محفظه بر نرخ لایه نشانی از متغیرهای موثر بر عملکرد سیستم‌های مگنترون اسپاترینگ است که بر کیفیت، خلوص لایه و انتقال اتم‌های کندوپاش شده، اثر دارد.

read more
اسپاترینگ فرکانس رادیویی (RF)
اسپاترینگ فرکانس رادیویی (RF)

اسپاترینگ فرکانس رادیویی یا اسپاترینگ RF، از انواع اسپاترینگ و روشی متداول برای لایه نشانی هدف‌های نارسانای الکتریکی، با قابلیت کنترل بیشتر نرخ لایه نشانی است.

read more
مگنترون کاتدهای غیرتعادلی
مگنترون کاتدهای غیرتعادلی

مگنترون کاتدهای غیرتعادلی و تعادلی در سیستم‌های اسپاترینگ دارای مزایا و معایبی هستند که در مطلب “مگنترون اسپاترینگ تعادلی و غیرتعادلی” بیان شده‌اند.

read more
Outgassing چیست؟ | پدیده Outgassing
Outgassing چیست؟ | پدیده Outgassing

یکی از مهمترین منابع ورود گاز به محفظه خلاء در سیستم‌های خلاء بالا، گاز‌هایی است که از سطوح اجسام موجود در محفظه خلاء دفع می‌شود که همان Outgassing نامیده می‌شود.

read more