تصویر نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

میکروسکوپهای اپتیکی حد اکثر بزرگنمایی را که ارئه می دهند ۲۰۰۰ برابر است و این حد از بزرگنمایی در بسیاری از مواقع کافی نیست. برای مشاهده ذراتی که ابعاد آنها کوچکتر از طول موج نور است نیاز به ذراتی با ابعاد بسیار کوچک داریم تا با پرتاب آنها به سمت هدف و تصویر سازی با…
Read More