Pulsed Laser Deposition Shematic

لایه نشانی با لیزر پالسی – Pulsed Laser Deposition

لایه نشانی با لیزر پالسی - Pulsed Laser Deposition لایه نشانی با لیزر پالسی یا Pulsed Laser Deposition یکی از انواع لایه نشانی در خلاء به روش فیزیکی(PVD) است. در این روش پرتوی لیزر پالسی توان بالا، بر روی تارگت مورد نظر که در داخل محفظه خلاء قرار دارد فوکوس می شود. ماده هدف در…
Read More