لایه نشانی مواد کالکوژنید - لایه نازک مواد کالکوژنید

لایه نشانی مواد کالکوژنید

لایه نشانی مواد کالکوژنید(Chalcogenide) کالکوژنیدها موادی هستند که حداقل شامل یکی از مواد کالکوژن یعنی مواد گروه ۱۶ جدول تناوبی(سولفور، سلنیوم، تلوریوم و ... ) می باشند. شیشه های کالکوژنید به علت ویژگی های اپتیکی خاصی که دارند مثل ضریب شکست بالا، عبوردهی اشعه مادون قرمز(IR)، دارا بودن ویژگی های اپتیک غیر خطی و ویژگی…
Read More
کنترل ضخامت لایه کربن در سیستم های لایه نشانی

کنترل ضخامت لایه کربن در سیستم های لایه نشانی

کنترل دقیق ضخامت در سیستم های لایه نشان کربن کنترل ضخامت لایه نازک کربن روی نمونه هایی که قرار است با میکروسکوپ الکترونی(SEM ,TEM ,FE-SEM, …) یا با طیف نگاری اشعه ایکس(EDX) مورد آنالیز و بررسی قرار گیرند، کار بسیار مهم و دشواری است. با توجه به اینکه ضخامت لایه نشانده شده از نخ کربن…
Read More
تکنیک Glad Sputtering چیست؟

تکنیک Glad Sputtering چیست؟

تکنیک Glad Sputtering چیست؟ برای افزایش کیفیت لایه نازک های ایجاد شده با استفاده از روش های لایه نشانی در خلاء تکنیک های مختلفی وجود دارد. زاویه دار کردن نگهدارنده زیرلایه چرخان نسبت به کاتد در حین فرایند لایه نشانی به روش اسپاترینگ تکنیکی است که تحت عنوان Glad Sputtering در صنعت لایه نازک استفاده…
Read More