چه کسی میکروسکوپ الکترونی را اختراع کرد؟

میکروسکوپ الکترونی توسط فیزیک‌دان مجارستانی لیو زیلارد اختراع و ثبت شد. با این حال در سال ۱۹۳۱ارنست رسکا فیزیک‌دان آلمانی و ماکس نول مهندس برق نمونه میکروسکوپ الکترونی را با قدرت ۴۰۰برابر بزرگ‌نمایی ساختند. دو سال بعد در ۱۹۳۳رسکا یک میکروسکوپ الکترونی با قدرت بزرگ‌نمایی بیش از بزرگ‌نمایی قابل حصول از یک میکروسکوپ نوری ساخت. رینولد رودنبرگ مدیر علمی زیمنس-شوکرت ورک اختراع میکروسکوپ الکترونی را در۱۹۳۱ثبت کرد. بیماری خانواده مهندس برق را مجبور به ساخت یک میکروسکوپ الکتروستاتیکی کرد، زیرا او می خواست ویروس فلج اطفال را ببیند.

در سال ۱۹۳۲ارنست لابک از زیمنس و هلسک آن را ساخت و عکس‌هایی از نمونه اولیه میکروسکوپ الکترونی با استفاده از مفاهیم شرح داده شده دربرنامه‌های ثبت شده رودنبرگ به دست آورد. ۵سال بعد در ۱۹۳۷شرکت تأمین مالی کار ارنست رسکا و بودو بوریس ، و استخدام هلموت روسکا (برادر ارنست) به منظور توسعه برنامه‌های کاربردی برای میکروسکوپ ، خصوصاً با نمونه‌های زیستی تأسیس شد. همچنین در۱۹۳۷مانفرد ون آردن پیشگام ساخت میکروسکوپ اسکن الکترونی شد . نخستین تلاش عملی برای ساخت میکروسکوپ الکترونی در سال ۱۹۳۸،در دانشگاه تورنتو ، بدست الی فرانکلین بورتون و دانشجویان سیسیل ، جیمز هیلر، و آلبرت پرباس انجام گرفت و نخستین سری تجاری میکروسکوپ انتقال الکترونی در سال ۱۹۳۹محصول زیمنس بود . اگرچه هم‌زمان با میکروسکوپ‌های الکترونی دارای دو میلیون قدرت بزرگنمایی ، به عنوان ابزار علمی هم چنان آن‌ها بر اساس نمونه ی رسکا باقی‌ماندند .

منبع متن: ویکی پدیا
گردآورنده: شرکت پوشش های نانو ساختار