بوم کسب وکار یک شرکت نانویی
بوم کسب وکار یک شرکت نانویی

مصاحبه ای با عنوان بوم کسب وکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی، با بنیان گذار و مدیر عامل شرکت پوشش های نانو‌ ساختار، انجام شده است. در این مصاحبه که در شماره ۲۶۰ ام ماهنامه فناوری نانو، به چاپ رسیده است، به بررسی ساختار بوم کسب و کار، بخش های مختلف آن و ارتباط میان این بخش ها، پرداخته شده است.

در ایــن مصاحبــه به گفتگو با مهنــدس احمد مهدوی، بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت پوشــش های نانوســاختار پرداخته ایم. این شرکت از سال ۸۵ به طراحی و توسعه سیستم های لایهنشانی در خلأ پرداخته است و با فروش به مشتریانی از کشورهای مختلــف توانســته بــه جایــگاه مناســبی در ســطح جهانــی دســت پیــدا کنــد. ایــن مصاحبــه براســاس ســاختار بــوم کســب وکار(Business Model Canvas) انجام شــده اســت. بوم کسب وکار دارای ۹ بخش مختلف است: مشتری، ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشــتری، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، همکاران کلیدی، ســاختار هزینه و مدل درآمدی. هر جزء این بوم، بخشــی از مدل کســب وکار شــرکت را توصیف میکند. بررســی مدل کسب وکار این شــرکت، ارتباط بین اجزاء مختلف را به خوبی نشان می دهد.

در صورت تمایل به مطالعه بیشتر به لینک یا فایل زیر مراجعه نمایید: