افزاره های ترموالکتریک (TE) گرما را مستقیم به الکتریسیته تبدیل می کنند و بالعکس. یعنی با کمک این افزاره ها می توان با اعمال الکتریسیته، پمپ گرمایی حالت جامد (Solid State) ایجاد کرد. در چند دهه گذشته آنتی مونید کبالت (CoSb3) ، به عنوان یک ماده ترمو الکتریک در بازه دمایی میانی (۷۵۰ – ۴۵۰ درجه کلوین) مورد توجه قرار گرفته است. این نیمه هادی دارای شکاف باند کم و موبیلیتی بالایی است. ساختار کریستالی این ماده دارای مکان های خالی (حفره) می باشد که با اضافه کردن دوپینگ به این ساختار می توان موبیلیتی و خاصیت ترموالکتریکی آن را تغییر داد. بر اساس پژوهش مشترک انجام گرفته، پژوهشگران چینی و فرانسوی با افزودن دوپینگ نقره به آنتی مونید کبالت (CoSb3) در حین فرایند اسپاترینگ، موفق به ایجاد لایه نازک از این ماده با هدایت الکتریکی و خاصیت ترموالکتریکی بالا شده اند. در صورتی که مایل به مشاهده کامل این مقاله هستید میتوانید بصورت آنلاین و بعد از عکس مطالعه نمایید.